Onze partners: NFVN Revalidatiefonds Sophia

Privacy

Privacybeleid Daisy Card

De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is zich bewust van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en andere belangstellenden, waaronder de gebruikers van de Daisy Card.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NFVN in het kader van de Daisy Card verwerkt. Door de Daisy Card aan te vragen geef je NFVN toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.
 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

De Neurofibromatose Vereniging Nederland
​Postbus 53386
​2505 AJ Den Haag
KvK nummer 40410724

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@pgosupport.nl.
 

2. Welke gegevens verwerkt NFVN en voor wel doel

2.1   NFVN verwerkt de persoonsgegevens die voor de aanvraag van de Daisy Card  op onze website moeten worden ingevuld. Het gaat om de volgende (persoons)gegevens:

a) e-mailadres
b) NAW gegevens (naam adres en woonplaats)
c) naam van behandelend arts
d) gezondheid gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld NFI of  sociaal-emotionele of lichamelijke) klachten.

2.2   De door jou ingevulde (persoons)gegevens, en eventuele andere informatie die je bij de aanvraag van de Daisy Card invult, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:

(i) de gegevens onder 2.1 b t/m c worden geplaatst op de Daisy Card

(ii) het e-mail adres wordt gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en het behandelen van je vragen en/of klachten.

2.3   Tijdens het bestel- en ontwikkelingsproces van de Daisy Card worden je persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra je de Daisy Card hebt gedownload en/of fysiek ontvangen, worden de persoonsgegevens na verloop van een periode van maximaal een maand verwijderd.
 

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

3.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1   Via onze ledenservice (info@neurofibromatose.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.

4.2   We zullen je mail steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de mail, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek of bezwaar hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.

4.4   Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken en bezwaren behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@pgosupport.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.5   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenservice (info@neurofibromatose.nl).

 

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.